Mogadouro


Itinerary Order: 37

Latitude: 41.33847

Longitude: -6.72

Secondary Sites: Outeiro, Algoso, Penas Roias